SSO

Studerande skyddsombudet (SSO) ansvarar för att studenternas synpunkter om deras studiemiljö framförs på bästa sätt till ansvariga vid Uppsala universitet. Studentrepresentanter från biomedicin-, läkar-, sjuksköterske-, logoped- , fysioterapeut- och biomedicinska analytikerprogrammet samarbetar för att tillsammans med studiebevakaren vid medicinska fakulteten samt representanter från farmaceutiska fakulteten få så stor inverkan som möjligt. SSO ansvarar bland annat för att utforma diverse enkäter samt sprida information om rättigheterna som studenterna har. Områden som ofta berörs under SSO möten är t.ex. om studenternas välmående är tillräckligt bra vid de olika programmen, om det uppstått problem i form av kränkningar och diskriminering eller huruvida det finns tillräckligt med studieplatser, matplatser och mikrovågsugnar på campus. Till SSO kan man alltså vända sig om man har funderingar eller förbättringsförslag kring studenternas arbetsmiljö och välmående.