KURT

Som kursutvärderare ansvarar man för att sammanställa kursutvärderingar (KURT) som fylls i av studenterna efter varje avslutad kurs. Kursutvärderarna håller sedan korta möten med den person som är ansvarig för kursen, till vilken de presenterar studenternas anonyma kommentarer och åsikter om hur de olika delmomenten har upplevts. Kursutvärderarna presenterar även vad som generellt uppfattats som positivt, samt vad som förslagsvis kan förbättras till nästkommande kurstillfälle.