GRUNK

Som invald i GRUNK (Grundutbildningskommittén vid Medicinska Fakulteten) får du sitta som studentrepresentant tillsammans med programkommittéordförande och studentrepresentanter från läkar-, sjuksköterske-, logoped-, fysioterapeut- och BMA-programmet. En representant för alla samtliga masterprogram brukar också närvara. Biomedicinprogrammets ordförande är för tillfället Gunilla Westermark. Det brukar även finnas representanter på plats från Uppsala kommun, Akademiska sjukhuset, Pedagogiska rådet, Uppsala läns landsting och en studiebevakare från Medicinska fakulteten/Uppsala studentkår.

Mötena sker fyra gånger per termin i Segerstedthuset. Höstterminens första GRUNK-möte brukar oftast ske innan studiestart runt den 22a augusti. På mötena diskuteras allt från nya lokaler, metoo, nya investeringar inom dem olika programmen, nyhetsartiklar som berör dem medicinska programmen, KURT (kursutvärdering), nya kurser, ekonomin för dem olika medicinska programmen, evenemang mm. Det är väldigt kul och lärorikt!

Segerstedthuset.